O serii

przez | 13 lipca 2016

Seria „Studia Interkulturowe” powstała z myślą o upowszechnianiu prac naukowych z takich dziedzin jak: literaturoznawstwo, kulturologia/ kulturoznawstwo, historia, historia sztuki, politologia oraz stosunki międzynarodowe, ale także lingwistyka, translatoryka i glottodydaktyka, jeśli prezentują ujęcie interkulturowe.
„Interkulturowość” rozumiana jest przy tym jako szeroko rozumiany dialog – literatur, kultur oraz języków; jako transfer wartości i wzajemne przenikanie się warstwy symbolicznej i realnej współczesnego świata, zarówno na pograniczach kulturowych („peryferiach”), jak i w „centrach”. Nie jest ona utożsamiana z pojęciem „transkulturowości” lub „między- (wielo)kulturowości” ani z żadną inną koncepcją, która narzucałaby konkretne podejście metodologiczne, aparat pojęciowy, ani też światopogląd (geo)polityczny. Mile widziane są zatem także prace podejmujące teoretyczne kwestie bezpośrednio związane z pojęciem „interkulturowości”, nawiązujące dyskusję z obecnym stanem wiedzy.
Seria jest adresowana do naukowców i ekspertów oraz wszystkich osób zainteresowanych podejmowaną w niej problematyką. Planowane jest wydawanie zarówno pojedynczych prac (monografii), jak i tomów zbiorowych oraz materiałów prezentowanych na konferencjach naukowych lub eksperckich.
Wszystkie prace publikowane będą w wolnym dostępie (open access), jednak nie jest wykluczone wydawanie drukiem najbardziej innowacyjnych prac.
Publikacje dostępne będą na licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu). Treść licencji jest dostępna na stronie Creative Commons.
Wszystkie publikacje otrzymują numer ISBN i ISSN z puli numerów nadanych Wydawcy przez Instytut Bibliograficzny – Krajowe Biuro Międzynarodowego Numeru Książki ISBN Biblioteki Narodowej.
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania swoich prac!

[Magdalena Latkowska]